Umowa powierzenia danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 2022-04-30

(zwana dalej „Umową”)

Umowa zostaje zawarta jako dokument towarzyszący zawarciu Umowy o realizację Usługi (Umowa Główna) z entrusting.data.businessmanentrusting.data.agreement.is.madesalesrobots.pl; Określenia stosowane w Umowie są zdefiniowane w Regulaminie, który stanowi dokument obowiązujący Strony.

AMG Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 27/16, KRS 0000785111, NIP 6762565749, REGON 383296682 występuje w charakterze entrusting.data.amg.poland dane osobowe powierzone przez Przedsiębiorcę jako Administratora danych osobowych. Przedsiębiorca w dalszej części Umowy zwany jest Administratorem.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Dane przechowywane na infrastrukturze Podmiotu przetwarzającego pozostają wyłączną własnością Administratora. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywał tych danych do własnych celów jak również nie będzie przekazywał tych danych stronom trzecim z zastrzeżeniem pkt 3 §5.

 2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe tj. imiona, nazwiska, adresy email, numery telefonu, url przypisany do Profilu.

 3. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.

 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

 5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu realizacji Umowy Głównej usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

 7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o naruszeniu.

§ 4

Prawo kontroli

 1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

 2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum pięciodniowym jego uprzedzeniem.

 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

 4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy.

 2. Podwykonawca, o którym mowa powyżej, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

 3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przekazania Podmiot przetwarzający informuje o tym Administratora danych o ile nie został zobowiązany do zachowania zobowiązania w tajemnicy.

 4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania Umowy

 1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas realizacji Umowy Głównej.

 2. Po wygaśnięciu Umowy Głównej Podmiot przetwarzający nie będzie przetwarzał danych osobowych powierzonych przez Administratora.

 3. W przypadku, gdy Administrator nie postanowi inaczej, dane osobowe powierzone Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora, będą przechowywane na infrastrukturze Podmiotu przetwarzającego. Dane te będą przechowywane do wyłącznej dyspozycji Administratora.

 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zabezpieczyć dostęp do danych przechowywanych zgodnie z pkt 3. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Administrator ma prawo w każdym momencie zażądać usunięcia danych określonych w pkt 3 a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie usunąć te dane ze swojej infrastruktury.

§ 8

Rozwiązanie Umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

 1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

 2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;

§ 9

Zasady zachowania poufności

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Strony akceptują zawarcie Umowy zdalnie, poprzez akceptację jej treści na stronie salesrobots.pl;

 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że akceptuje treść umowy poprzez umieszczenie jej na stronie salesrobots.pl;

 3. Administrator oświadcza, że akceptuje treść Umowy poprzez zaznaczenie „checkbox”.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.