Polityka Prywatności

Polityka prywatności
AMG Poland Sp. z o.o.

A. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest AMG Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-137), przy ul. Henryka Siemiradzkiego 27 lok 16 (dalej AMG).
 2. Adresem e-mail do kontaktu w sprawach zawartych w niniejszym dokumencie jest: odo@amg-poland.eu.
 3. AMG chroni Państwa prywatność zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 4. AMG przetwarza dane osobowe w celu:
  przesyłania informacji marketingowych, w tym usługi newletter (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  nawiązania kontaktów handlowych, w tym przedstawianie ofert i odpowiadanie na zapytania, negocjowanie umów (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  realizacji umów handlowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  wypełnienia obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i podatkowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia nawiązanie relacji handlowych, w tym zawarcie umów i realizację usług.
 6. AMG przetwarza dane zwykłe, w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów.
 7. AMG może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych takich jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, poczty e-mail, dystrybucji, usług pocztowych i/lub kurierskich, etc. W przypadku, gdy jest niezbędne przekazanie takim podmiotom dane osobowe, AMG zabezpiecza je w odpowiedni sposób na mocy odrębnych umów z tymi podmiotami.
 8. AMG przetwarza dane osobowe przez okres jaki jest niezbędny dla realizacji celów dla których są zbierane:
  w przypadku celów marketingowych - do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą
  w przypadku realizacji umów - przez okres wymagany przepisami prawa w tym przepisów podatkowych.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  dostępu do swoich danych osobowych (podstawa prawna - art. 15 RODO),
  sprostowania danych (podstawa prawna - art. 16 RODO),
  żądania usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym” (podstawa prawna - art. 17 RODO),
  żądania ograniczenia przetwarzania (podstawa prawna - art. 18 RODO),
  przenoszenia danych (podstawa prawna - art. 20 RODO),
  sprzeciwu (podstawa prawna - art. 21 RODO).
  W celu realizacji swoich praw, osoba, której dane dotyczą, może kontaktować się z AMG za pośrednictwem podanego na wstępie adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na adres AMG podany na wstępie.
 10. W celu realizacji swoich praw, osoba, której dane dotyczą, może kontaktować się z AMG za pośrednictwem podanego na wstępie adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na adres AMG podany na wstępie.
 11. AMG dołoży wszelkich starań, aby żądania osoby, której dane dotyczą, zostały zrealizowane w najszybszym możliwym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania AMG poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia (podstawa prawna - art. 12 RODO).
 12. AMG nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
 13. AMG przechowuje dane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. AMG nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. AMG nie stosuje automatyzacji ani profilowania danych osobowych.
 15. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że zostały naruszone jej prawa związane z ochroną danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Dane pozyskiwane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy SR są własnością Użytkownika i będą przechowywane w Data Center na terenie Unii Europejskiej.
 17. Dane wskazane w pkt 16 pozostają własnością Użytkownika. Użytkownik jest administratorem danych pozyskiwanych przez Użytkownika.
 18. AMG dochowa należytej staranności, aby Dane Dostępowe Użytkownika były chronione przed dostępem osób trzecich nie związanych z realizacją Usługi.
 19. System informatyczny udostępniany Użytkownikowi w ramach realizacji Umowy, łącząc się z Kontem Użytkownika na Portalu, w celu obsługi zadań automatyzujących, synchronizuje informacje dostępne w profilu z bazą danych, w szczególności: kontakty, wysłane zaproszenia, wysłane i odebrane wiadomości, dane profilowe, ustawienia i parametry subskrypcji oraz inne.
 20. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez AMG danych w postaci adresów e-mail lub innych niezbędnych, w celu optymalizacji działań oraz do celów statystycznych, a także przekazywania informacji.

B. Pliki cookie

 1. AMG stosuje pliki cookie lub podobne technologie, są to w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania z witryny AMG i przechowywane w urządzeniach końcowych osób przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Zasadniczo pliki cookie są używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich rzeczach, jak koszyki na zakupy oraz dostarczania zanonimizowanych danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics czy Facebook. Dzięki plikom cookie portale publikujące reklamy prezentują użytkownikowi nasze treści po wizycie w tej witrynie. Pliki cookie znacznie ułatwiają przeglądanie stron. Użytkownik Może wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce.
 3. Stosowane przez Administratora Cookies (tzw. „ciasteczka”) są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
 4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wyłączenia przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Bezpłatny kurs
Najlepsze praktyki generowania i ogrzewania leadów B2B z LinkedIn
Dołącz do wydarzenia VOD