Regulamin

Regulamin

świadczenia Usługi dostępu do Systemu automatyzacji sprzedaży Sales Robots

obowiązuje od 22 listopada 2023

Spis treści:

§1. Postanowienia wstępne
§2. Zasady dostępu do Usługi
§3. Zasady świadczenia Usługi
§4. Wyłączenie odpowiedzialności
§5. Postępowanie reklamacyjne
§6. Poufność informacji
§7. Ochrona danych osobowych
§8. Postanowienia końcowe

§1. Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu automatyzacji sprzedaży Sales Robots (dalej odpowiednio Regulamin i Usługa) reguluje zasady korzystania z narzędzi Systemu automatyzacji sprzedaży Sales Robots dostępnego pod adresem www.salesrobots.pl (dalej System SR).
 2. Właścicielem Systemu SR jest AMG Poland sp z o.o. NIP 6762565749, REGON 383296682, z siedzibą w Krakowie ul. Henryka Siemiradzkiego nr 27 lok. 16, 31-137 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000785111, o kapitale zakładowym 10000 zł w pełni opłaconym (dalej AMG).
 3. Adresem e-mail do kontaktu drogą elektroniczną z AMG jest: support@salesrobots.pl.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna w witrynie www.salesrobots.pl. Witryna umożliwia Klientowi pobranie Regulaminu w wersji pdf.
 6. Korzystanie z Systemu SR wymaga dysponowania przez Klienta systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
 1. dostęp do Internetu,
 2. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
 3. posiadanie dostępu do poczty elektronicznej, której adres zgłoszono do AMG.
 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 1. Klient - Przedsiębiorca lub Konsument zawierający z AMG Umowę o świadczenie Usługi,
 2. Umowa - Umowa o świadczenie Usługi, w której stronami są Klient i AMG, która stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu Art. 2 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 827) lub umowę zawartą w formie pisemnej lub umowę zawartą w formie dokumentowej,
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową - w rozumieniu Art. 43 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019.0.1145 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami),
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019.0.1145 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami),
 5. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z AMG umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego,
 6. Strona - Klient lub AMG oddzielnie,
 7. Strony - Klient i AMG łącznie,
 8. Godziny Pracy - dni robocze dla Polski w godzinach 9-15,
 9. Opłata - wynagrodzenie należne AMG za Usługę, płatne z góry na podstawie aktualnego Cennika AMG lub zgodnie z zawartą odrębnie Umową o świadczenie Usługi,
 10. Cennik - oferta cenowa AMG przedstawiona Klientowi przed zawarciem Umowy,
 11. Panel Klienta - panel dostępowy umożliwiający założenie Konta Indywidualnego przez Klienta,
 12. Konto Indywidualne - konto w Panelu Klienta przypisane wyłącznie do Klienta, umożliwiające zestawienie parametrów Usługi i realizację Umowy,
 13. Operator - PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068, operator płatności online, udostępniający serwis transakcyjny do obsługi płatności dokonywanych przez Klienta online,
 14. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. klęska żywiołowa, działanie sił przyrody, wojna, rozruchy, działanie władz, itp.),
 15. Portal - Portal społecznościowy dostępny pod URL www.LinkedIn.com,
 16. Profil - konto imienne Klienta w Portalu,
 17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2019.1781 z późniejszymi zmianami),
 18. Login - unikalny klucz Klienta niezbędny do jego identyfikacji podczas korzystania z Systemu SR,
 19. Hasło - prywatny i poufny klucz Klienta zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem do Systemu SR.

§2. Zasady dostępu do Usługi.

 1. AMG świadczy Usługę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 2. Korzystanie z Systemu SR wymaga założenia Konta Indywidualnego dla Klienta. Do założenia Konta Indywidualnego niezbędne jest podanie danych osobowych Klienta. Klient otrzymuje Login i Hasło do swojego Konta Indywidualnego.
 3. Podanie danych wymaganych przy założeniu Konta Indywidualnego jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dostęp do Systemu SR i zawarcie Umowy. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie fałszywych danych i wynikające z tego skutki.
 4. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 5. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym może w ciągu 14 dni od podpisania Umowy odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając AMG oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt powyżej, może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres AMG lub drogą elektroniczną na adres wskazany do kontaktu w §1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Skutki odstąpienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego od Umowy:
 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą,
 2. w przypadku odstąpienia od Umowy, AMG zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego płatności,
 3. zwrotu płatności AMG dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, potwierdzając w Umowie termin uruchomienia Usługi krótszy niż 14 dni od zawarcia Umowy, przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do wniesienia Opłaty proporcjonalnie za okres świadczenia Usługi (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi, jeżeli AMG wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, np. przez wskazanie w Umowie terminu uruchomienia Usługi krótszego niż 14 dni od zawarcia Umowy.
 3. AMG ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i zablokować Klientowi Konto Indywidualne bez prawa Klienta do zwrotu poniesionej Opłaty, w przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi:
 1. łamiąc zapisy Umowy,
 2. łamiąc przepisy prawa,
 3. działając na szkodę AMG,
 4. działając na szkodę osób trzecich w szczególności innych Klientów Systemu SR.
 1. Klient korzystając z Usługi zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
 1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
 2. korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 3. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa AMG, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
 4. nieuprawnionego modyfikowania udostępnionych systemów,
 5. logowania do Usługi w sposób nieuprawniony, posługując się np. cudzymi danymi.
 1. AMG jest uprawnione do ograniczenia dostępu do Usługi, jeśli występują opóźnienia w płatnościach ze strony Klienta powyżej 30 (trzydziestu) dni od terminu płatności wskazanego na fakturze. Zniesienie ograniczenia dostępu do Usługi nastąpi do opłaceniu w całości zaległych zobowiązań przez Klienta oraz uiszczeniu przez Klienta Opłaty za wdrożenie Systemu automatyzacji sprzedaży Sales Robots zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 2. W przypadku ograniczenia dostępu do Usługi z powodu opóźnienia w płatnościach ze strony Klienta, Klientowi nie przysługuje zwrot lub obniżenie Opłat abonamentowych za okres w jakim nastąpiło ograniczenie dostępu do Usługi.

§3. Zasady świadczenia Usługi.

 1. AMG oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi oraz zasobami do funkcjonowania Systemu SR. AMG będzie świadczyć Usługę nieprzerwanie i profesjonalnie.
 2. Strony zawierają Umowę określającą parametry Usługi, opłaty, termin uruchomienia i czas trwania realizacji Usługi. Umowa określa tryb wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
 3. Ceny określone w Cenniku podane są w kwotach netto, do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Korzystanie z Systemu SR nie daje Klientowi żadnych praw własności intelektualnej.
 5. AMG udziela Klientowi bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez AMG w ramach Systemu SR. Licencja ta ma na celu wyłącznie umożliwienie Klientowi korzystanie z Systemu SR w sposób dozwolony w Umowie i Regulaminie.
 6. Warunkiem prawidłowej realizacji Usługi jest udostępnienie przez Klienta prawidłowo działającego Profilu.
 7. Klient w trakcie trwania Umowy może zamawiać dodatkowe Usługi, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 8. Niewykorzystanie w pełni Usługi przez Klienta w ramach zawartej Umowy, w tym niewykorzystanie Usługi cyklicznej np. comiesięcznej, nie uprawnia Klienta do zwrotu Opłaty w części lub całości, lub przeniesienia dostępu do Usługi na kolejny cykl np. miesiąc.
 9. AMG oferuje następujące formy płatności:
 1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy AMG,
 2. płatność online przelewem natychmiastowym,
 3. płatność online kartą płatniczą.
 1. Płatność online przelewem natychmiastowym i płatność online kartą płatniczą są realizowane przez Operatora.
 2. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy AMG lub datę potwierdzenia płatności przez Operatora.
 3. AMG zobowiązuje się do wykonania Usługi na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.
 4. AMG zapewnia dostęp do Konta Indywidualnego przez cały okres trwania Umowy.
 5. AMG zapewnia wsparcie techniczne w Godzinach Pracy na zasadach określonych w Umowie o świadczenie Usługi.
 6. AMG nie ingeruje w treści wysyłane przez Klienta. Klient oświadcza, że został poinformowany o zakazie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. AMG zastrzega sobie prawo do okresowej konserwacji lub aktualizacji Systemu SR. AMG dołoży wszelkich starań, aby wskazane czynności miały jak najmniejszy wpływ na dostęp do Systemu SR.

§4. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. AMG nie odpowiada względem Klientów za jakiekolwiek skutki prawne, finansowe, wizerunkowe ani inne poniesione przez Klienta, powstałe podczas korzystania z Systemu SR i w jej skutek w jakimkolwiek czasie, poza szkodami spowodowanymi umyślnie przez AMG.
 2. AMG nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub zawieszenia działania narzędzi dostępnych w Systemie SR, jeżeli są spowodowane zmianami wprowadzonymi przez strony trzecie (np. operatorów usług).
 3. AMG nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub zawieszenia działania narzędzi dostępnych w Systemie SR, jeżeli są spowodowane zmianami wprowadzonymi przez Portal. W przypadku wprowadzenia takich zmian przez Portal, AMG podejmie niezbędne czynności w celu dostosowania Usługi, w uzasadnionym czasie, który jest niezbędny do podjęcia takich czynności.
 4. AMG nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub zawieszenia działania narzędzi dostępnych w Systemie SR, jeżeli są spowodowane nieprawidłowościami w działaniu Profilu udostępnionego przez Klienta.
 5. AMG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
 1. ograniczeń lub przerw w dostępie do Systemu SR spowodowanych czynnikami niezależnymi od AMG, a w szczególności czynnikami występującymi po stronie Portalu,
 2. szkód spowodowanych dostępem do Systemu SR osób nieuprawnionych, będącej wynikiem zaniedbań ze strony Klienta,
 3. szkód powstałych w wyniku złamania przez Klienta zapisów Umowy, Regulaminu bądź przepisów prawa,
 4. szkód spowodowanych zagrożeniami w Internecie (włamania, wirusy).
 1. AMG nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i nie będzie odpowiadać wobec Klienta za straty lub szkody majątkowe bądź osobowe, które są następstwem działania Siły wyższej, przez co Strony rozumieją zdarzenia niezależne od działań lub zaniechań AMG, i których to zdarzeń AMG nie mogła przewidzieć ani też nie mogła im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. Do zdarzeń siły wyższej zalicza się w szczególności akty lub stan wojny, embargo, rozruchy, terroryzm, powstanie, sabotaż, katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zdarzenia w ruchu lądowym lub morskim, stan epidemii lub pandemii.
 2. AMG powiadomi Klienta o zdarzeniu Siły wyższej w ciągu 3 dni roboczych od jej wystąpienia, przekazując drogą elektroniczną na adres/adresy e-mail podany w Umowie zawiadomienie o charakterze zdarzenia, przewidywanym czasie trwania oraz o wszelkich działaniach podjętych w celu uniknięcia lub zminimalizowania jej skutków, chyba że powiadomienie takie będzie niemożliwe w następstwie działania Siły wyższej.
 3. AMG ma prawo powołać się na opóźnienie w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, powstałych wskutek Siły wyższej, jeżeli dotknęła ona inny podmiot, zobowiązany do świadczenia niezbędnego w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.

§5. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W przypadku, gdy Klient uzna, że Usługa została zrealizowana niezgodnie z Umową lub Regulaminem, Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres support@salesrobots.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, Login, opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie Klienta w związku z wadliwą realizacją Usługi.
 3. AMG ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni (14 dni w przypadku złożenia reklamacji przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego) od jego otrzymania. Jeżeli AMG nie udało się ustosunkować do reklamacji we wskazanym terminie, uczyni to w możliwie najszybszym czasie.
 4. W przypadku nieuznania reklamacji przez AMG, Klientowi przysługuje dalsza droga postępowania pozasądowego lub sądowego według uznania Klienta.
 5. Reklamacje związane z płatnościami online rozpatruje Operator. Reklamacje dotyczące płatności Klient może zgłosić bezpośrednio do Operatora lub za pośrednictwem AMG.

§6. Poufność informacji.

 1. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje o wartości gospodarczej, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, w tym umowy, zestawienia dokumentów, cenniki, dane, materiały, produkty, technologie, programy komputerowe, specyfikacje, instrukcje, plany działalności, oprogramowanie, plany marketingowe, biznesplany, informacje finansowe, których charakter przesądza o ich poufności nawet bez wyraźnego zaznaczenia takiego ich charakteru.
 2. Informacjami poufnymi nie są informacje, które są publikowane lub w inny sposób stanowią wiedzę publiczną, lub do których istnieje wolny dostęp ze źródeł handlowych lub innych.
 3. Strony oświadczają, że w związku z realizacją Umowy, mogą im zostać udostępnione informacje poufne dotyczące drugiej Strony.
 4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących drugiej ze Stron, niezależnie od formy jej ujawnienia i niezależnie od sposobu w jaki Strona weszła w ich posiadanie.
 5. Strony zapewniają, że dostęp do informacji poufnych drugiej ze Stron, będą miały wyłącznie osoby upoważnione i wyłącznie w celu realizacji Umowy.
 6. Żadna ze Stron nie będzie publikować, udostępniać ani w żaden inny sposób ujawniać informacji poufnych drugiej Strony, bez jej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
 7. Każda ze Stron zobowiązuje się do zwrotu lub nieodwracalnego usunięcia informacji poufnych drugiej Strony na jej pisemny wniosek lub po zakończeniu współpracy. Zobowiązanie nie dotyczy informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia współpracy pomiędzy Stronami, informacji niezbędnych do wywiązywania się z zobowiązań prawnych oraz informacji niezbędnych do ewentualnego zabezpieczenia roszczeń.
 8. Zobowiązanie do zachowania przez każdą ze Stron w ścisłej tajemnicy informacji poufnych obejmuje w szczególności zobowiązanie do:
 1. wykorzystywania informacji poufnych tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy,
 2. podjęcia niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób ani innych podmiotów, które otrzymają informacje poufne, nie ujawnią tych Informacji ani ich źródła osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody,
 3. przechowywania uzyskanych informacji poufnych w sposób zapewniający ochronę przed kradzieżą, szkodą lub utratą w jakikolwiek sposób lub dostępem osób nieupoważnionych,
 4. niewykorzystywania informacji poufnych w celach sprzecznych z interesami Strony, której informacje dotyczą,
 5. nie kopiowania, ani nie rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji poufnych, bez zgody Strony, której informacje dotyczą.
 1. Klient zobowiązuje się, że nie wykorzysta informacji jakie zostaną mu udostępnione w trakcie realizacji Umowy, do stworzenia projektu konkurencyjnego w stosunku do AMG.
 2. Jako działalność konkurencyjną traktuje się w szczególności:
 1. prowadzenie przez Klienta konkurencyjnej względem AMG działalności gospodarczej,
 2. podjęcie przez osobę, której Klient udostępnił informacje poufne dotyczące AMG, zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, zlecenia itp.) u przedsiębiorcy prowadzącego konkurencyjną względem AMG działalność gospodarczą,
 3. uczestnictwo jako wspólnik w spółce osobowej bądź kapitałowej, prowadzącej konkurencyjną względem AMG działalność gospodarczą,
 4. pełnienie funkcji członka władz spółki kapitałowej prowadzącej konkurencyjną względem AMG działalność gospodarczą,
 5. występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika czy prokurenta podmiotu konkurencyjnego względem AMG,
 6. podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, jeżeli jest ona konkurencyjna wobec AMG.
 1. Za podmiot konkurencyjny lub działalność konkurencyjną wobec AMG uznaje się każdy podmiot lub działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej, który prowadzi działalność w zakresie działalności AMG.
 2. Obowiązki dotyczące zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązują Strony przez okres 5 lat od zakończenia Umowy.
 3. Ograniczenie czasowe określone w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w przypadku informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Strony uzgadniają, że obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie dotyczy tych informacji, które są lub staną się publicznie znane bez naruszenia postanowień Umowy przez Odbiorcę.
 5. Niezależnie od postanowień punktu powyżej, Stronom przysługuje prawo do ujawnienia informacji poufnych w zakresie, w jakim takie ujawnienie informacji poufnych jest wymagane przepisami prawa, na podstawie nakazu wydanego przez organ administracji publicznej lub przez właściwy sąd albo inne uprawnione władze.
 6. Strona, do której zostanie skierowane żądanie udostępnienia informacji poufnych od organów, o których mowa w punkcie powyżej, zobowiązana będzie niezwłocznie poinformować o zgłoszeniu powyższego żądania i przedstawić dowód jego zgłoszenia, chyba że przekazanie informacji o żądaniu jest zabronione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia informacji poufnych. Powyższe powiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie, w miarę możliwości przed udzieleniem informacji poufnych organowi uprawnionemu do żądania ich udostępnienia.
 7. Strona, której informacje poufne zostały ujawnione lub wykorzystane wbrew zapisom niniejszego Regulaminu przez drugą Stronę, ma prawo dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

§7. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest AMG.
 2. Klient przekazując AMG dane osobowe osób reprezentujących Klienta lub osób współpracujących z Klientem, oświadcza, że przekazanie wymienionych danych nie narusza żadnych praw osób trzecich. W razie wprowadzenia w błąd AMG przez Klienta, AMG będzie uprawniony do zakończenia Umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu wniesionych przez Klienta Opłat.
 3. Punkty powyższe nie dotyczą danych osób pozyskanych przez Klienta w ramach korzystania z Systemu SR. Administratorem danych osobowych tych osób pozostaje Klient. AMG przetwarza dane osobowe tych osób, jako podmiot przetwarzający, na mocy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Adresem e-mail do kontaktu w sprawach zawartych w niniejszym paragrafie jest: odo@amg-poland.eu.
 5. AMG przetwarza dane osobowe w celu:
 1. przesyłania informacji marketingowych, w tym usługi newsletter (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. nawiązania kontaktów handlowych, w tym przedstawianie ofert i odpowiadanie na zapytania, negocjowanie umów (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. realizacji umów handlowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. wypełnienia obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i podatkowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia nawiązanie relacji handlowych, w tym zawarcie umów i realizację usług.
 2. AMG przetwarza dane zwykłe w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów.
 3. AMG może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych takich jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, poczty e-mail, dystrybucji, usług pocztowych i/lub kurierskich, etc. W przypadku, gdy jest niezbędne przekazanie takim podmiotom danych osobowych, AMG zabezpiecza je w odpowiedni sposób na mocy odrębnych umów z tymi podmiotami.
 4. AMG przetwarza dane osobowe przez okres jaki jest niezbędny dla realizacji celów dla których są zbierane:
 1. w przypadku celów marketingowych - do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą,
 2. w przypadku realizacji umów - przez okres wymagany przepisami prawa w tym przepisów podatkowych.
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych (podstawa prawna - art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (podstawa prawna - art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym” (podstawa prawna - art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania (podstawa prawna - art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (podstawa prawna - art. 20 RODO),
 6. sprzeciwu (podstawa prawna - art. 21 RODO).
 1. W celu realizacji swoich praw, osoba, której dane dotyczą, może kontaktować się z AMG za pośrednictwem podanego w niniejszym paragrafie adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na adres AMG podany na wstępie.
 2. AMG dołoży wszelkich starań, aby żądania osoby, której dane dotyczą, zostały zrealizowane w najszybszym możliwym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania AMG poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia (podstawa prawna - art. 12 RODO).
 3. AMG nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
 4. AMG przechowuje dane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. AMG nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. AMG nie stosuje automatyzacji ani profilowania danych osobowych.
 6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że zostały naruszone jej prawa związane z ochroną danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Klient jest administratorem danych osobowych pozyskanych przez Klienta w ramach korzystania z Usługi. Dane te, na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, będą przechowywane w Data Center na terenie Unii Europejskiej.
 8. AMG dochowa należytej staranności, aby Dane Dostępowe Klienta były chronione przed dostępem osób trzecich nie związanych z realizacją Usługi.
 9. System informatyczny udostępniany Klientowi w ramach realizacji Umowy, łącząc się z Profilem Klienta w Portalu, w celu obsługi zadań automatyzujących, synchronizuje informacje dostępne w profilu z bazą danych, w szczególności: kontakty, wysłane zaproszenia, wysłane i odebrane wiadomości, dane profilowe, ustawienia i parametry subskrypcji oraz inne.
 10. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez AMG danych w postaci adresów e-mail lub innych niezbędnych, w celu optymalizacji działań oraz do celów statystycznych, a także przekazywania informacji.
 11. Płatności online i płatności odroczone są realizowane za pośrednictwem Operatora. Klient przekazuje Operatorowi dane dotyczące płatności niezbędne do jej wykonania.
 12. Operator jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w trakcie wykonywania płatności online. Dane te, w szczególności numery kart płatniczych, nie są przekazywane AMG.

§8. Postanowienia końcowe.

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania AMG o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawieraniu Umowy.
 2. Skutki złożenia przez Klienta nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Klienta.
 3. Klient zobowiązuje się do bieżącego informowania AMG o zmianach swojego adresu oraz danych kontaktowych. AMG nie odpowiada za szkody Klienta spowodowane brakiem możliwości skontaktowania się z Klientem.
 4. Korespondencja między Klientem i AMG odbywa się drogą elektroniczną. Korespondencję wysłaną na adres e-mail Strony uważa się za dostarczoną.
 5. Adresem AMG do kontaktu jest adres support@salesrobots.pl.
 6. Jeśli Klient nie wskaże adresów e-mail do kontaktu, za właściwe uważa się adresy podane w trakcie rejestracji Konta Indywidualnego lub inne, ogólnie dostępne, na przykład na stronie www należącej do Klienta.
 7. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT, duplikatów faktur VAT oraz faktur korygujących bez podpisu odbiorcy oraz przekazywanie ich w formie elektronicznej w formacie pdf.
 8. Klient wyraża zgodę na posługiwanie się przez AMG nazwą i logo Klienta w materiałach marketingowych i promocyjnych AMG.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta lub jeżeli Klient wypowie Umowę, odstąpi od niej lub w inny sposób ją rozwiąże niezgodnie z postanowieniami Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa, Klientowi nie przysługuje zwrot całości bądź części Opłaty wniesionej za Usługę.
 10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec AMG jak i zewnętrznych dostawców, za pośrednictwem których świadczona jest Usługa, za zawinione przez Klienta szkody, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pełni zrekompensuje AMG wszelkie szkody powstałe wskutek powyższego.
 11. AMG nie jest zobowiązane do reprezentowania Klienta przed Portalem. AMG nie jest zobowiązane do pomocy Klientowi w sprawach związanych z Portalem.
 12. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, że działania prowadzone w ramach Systemu SR nie gwarantują mu osiągnięcia określonych korzyści gospodarczych, a AMG nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju okoliczności.
 13. W przypadku, w którym przepisy prawa przewidują korzystniejsze warunki względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego niż opisane w niniejszym Regulaminie bądź Umowie, zastosowanie znajdują te przepisy prawa.
 14. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jakichkolwiek postanowień Regulaminu pozostałe zapisy zachowują moc obowiązującą.
 15. AMG wykonując obowiązek z Art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U. 2002 Nr 144 poz 1204 z późniejszymi zmianami) informuje Klienta o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, między innymi: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wyłudzanie poufnych danych. Aktualne informacje na temat zagrożeń w komunikacji elektronicznej można znaleźć na stronie UKE (www.uke.gov.pl).
 16. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy AMG a Klientem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby AMG.
 17. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy AMG a Klientem będzie prawo polskie (klauzula prawa materialnego właściwego).
 18. AMG może dokonać zmian w Regulaminie.
 19. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po 15 dniach licząc od daty przekazania nowej wersji Regulaminu Klientowi. W tym czasie tj. między doręczeniem nowej wersji Regulaminu a upływem 15 dni, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę na zasadach opisanych w Umowie, w takim przypadku, do końca terminu wypowiedzenia Klienta będzie obowiązywał dotychczasowy Regulamin.
Bezpłatny kurs
Najlepsze praktyki generowania i ogrzewania leadów B2B z LinkedIn
Dołącz do wydarzenia VOD