Regulamin

REGULAMIN świadczenia Usługi

§1. Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin świadczenia usługi (dalej Regulamin) reguluje zasady korzystania z narzędzi zawartych w Systemie Sales Robots dostępnego pod adresem www.salesrobots.pl (dalej System SR).
 2. Właścicielem Systemu SR jest AMG Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul.Siemiradzkiego 27 lok.16, NIP 6762565749; zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000785111 (dalej AMG).
 3. Adresem e-mail do kontaktu drogą elektroniczną z AMG jest: support@salesrobots.pl.
 4. Regulamin świadczenia usługi stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna w witrynie www.salesrobots.pl.
 6. Korzystanie z Systemu SR wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
 1. dostęp do Internetu,
 2. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
 3. posiadanie dostępu do poczty elektronicznej, której adres zgłoszono do AMG.
 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 1. Usługa - uruchomienie dostępu do narzędzi Systemu SR.
 2. Użytkownik - Przedsiębiorca lub Konsument korzystający z Systemu SR.
 3. Umowa – umowa o realizację Usługi zawarta pomiędzy AMG a Użytkownikiem.Umowa stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu Art. 2 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 827), w której stronami są Użytkownik i AMG.
 4. Zamówienie - przez Zamówienie rozumie się wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika formularza, dostępnego w Panelu Użytkownika, w którym Użytkownik określa parametry Usługi.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową - w rozumieniu Art. 43 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019.0.1145 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami).
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019.0.1145 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami).
 7. Strona - Użytkownik lub AMG oddzielnie.
 8. Strony - Użytkownik i AMG łącznie.
 9. Godziny Pracy – dni robocze dla Polski w godzinach 9-15.
 10. Opłata – wynagrodzenie należne AMG za Usługę, płatne z góry na podstawie aktualnego Cennika AMG lub zgodnie z zawartą odrębnie Umową o świadczenie Usługi.
 11. Cennik – oferta cenowa AMG przedstawiona Użytkownikowi przed zawarciem Umowy.
 12. Panel Użytkownika - panel dostępowy www umożliwiający założenie Konta Indywidualnego przez Użytkownika.
 13. Konto Indywidualne - konto w Panelu Użytkownika przypisane wyłącznie do Użytkownika, umożliwiające zestawienie parametrów Usługi i zawarcie Umowy.
 14. Operator - PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068, operator płatności online, udostępniający serwis transakcyjny do obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika online.
 15. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. klęska żywiołowa, działanie sił przyrody, wojna, rozruchy, działanie władz, itp.).
 16. Portal – Portal społecznościowy dostępny pod URL www.LinkedIn.com.
 17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2019.1781 z późniejszymi zmianami).
 18. Login - unikalny klucz Użytkownika niezbędny do jego identyfikacji podczas korzystania z Systemu SR.
 19. Hasło - prywatny i poufny klucz Użytkownika zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem do Systemu SR.

§2. Zasady dostępu do Usługi.

 1. AMG świadczy Usługę drogą elektroniczną.
 2. System SR umożliwia założenie bezpłatnego Konta Indywidualnego przez Użytkownika.
 3. Konto Indywidualne umożliwia Użytkownikowi dostęp do narzędzi Systemu SR, przy czym założenie Konta Indywidualnego nie zobowiązuje do zamówienia Usługi.
 4. Warunkiem założenia Konta Indywidualnego jest podanie danych w postaci imienia i adresu e-mail oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie okienek wyboru (checkbox).
 5. Użytkownik, zakładając Konto Indywidualne, oświadcza że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie fałszywych danych i wynikające z tego skutki.
 7. Użytkownik składa Zamówienie na Usługę w formularzu elektronicznym dostępnym w Koncie Indywidualnym lub w inny uzgodniony z AMG sposób.
 8. Umowę uważa się za zawartą jeżeli Użytkownik złoży Zamówienie, zaakceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności, które są integralnymi częściami Umowy. Wymienione dokumenty są dostępne na www.salesrobots.pl oraz w Koncie Indywidualnym.
 9. Użytkownik składając Zamówienie na Usługę jest zobowiązany podać pełne dane do wystawienia faktury:
 1. w przypadku Przedsiębiorcy - pełne dane firmy (tj. nazwa firmy, adres i NIP) i adres e-mail dedykowany do kontaktu,
 2. w przypadku Konsumenta - imię, nazwisko i adres Użytkownika i adres e-mail dedykowany do kontaktu.
 1. Zamówienie złożone poza Systemem SR zostanie przypisane do Konta Indywidualnego o Loginie identycznym z adresem e-mail wskazanym w Zamówieniu. W przypadku jeśli adresu e-mail nie można przypisać do istniejącego Konta Indywidualnego, Konto Indywidualne zostanie założone automatycznie. Użytkownik otrzyma login i hasło do założonego automatycznie Konta Indywidualnego drogą elektroniczną.
 2. AMG rozpocznie świadczenie Usługi wybranej przez Użytkownika, nie wcześniej niż z chwilą wniesienia przez Użytkownika Opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem lub zgodnie z zawartą odrębnie Umową o świadczenie Usługi.
 3. Ceny określone w Cenniku podane są w kwotach netto oraz brutto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik przesyłając Zamówienie wyraża zgodę na zawarcie Umowy na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.
 5. Strony mogą zawrzeć Umowę indywidualnie w formie pisemnej, na uzgodnionych warunkach.
 6. Umowa jest zawarta na czas określony w Zamówieniu lub Umowie zawartej indywidualnie.
 7. Użytkownik będący Przedsiębiorcą przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 8. Użytkownik będący Konsumentem, deklarując chęć rozpoczęcia korzystania z Usługi w terminie krótszym niż 14 dni, przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 9. Użytkownik będący Konsumentem może w ciągu 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 17.
 10. Konsument może odstąpić od Umowy, składając AMG oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 11. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 19, może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres AMG lub drogą elektroniczną na adres wskazany do kontaktu w §1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 12. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą,
 2. w przypadku odstąpienia od Umowy AMG zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności,
 3. zwrotu płatności AMG dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usług, jeżeli AMG wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez AMG utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 2. AMG drogą elektroniczną potwierdza przyjęcie Usługi do wykonania.
 3. AMG ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i zablokować Użytkownikowi Konto Indywidualne bez prawa Użytkownika do zwrotu poniesionej Opłaty, w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Usługi:
 1. łamiąc zapisy Umowy,
 2. łamiąc przepisy prawa,
 3. działając na szkodę AMG,
 4. działając na szkodę osób trzecich w szczególności innych użytkowników Systemu SR.
 1. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
 1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
 2. korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 3. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa AMG, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
 4. nieuprawnionego modyfikowania udostępnionych systemów
 5. logowania do Usługi w sposób nieuprawniony, posługując się np cudzymi danymi

§3. Zasady świadczenia Usługi.

 1. AMG oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi oraz zasobami do funkcjonowania Systemu SR.
 2. AMG wykona Usługę do trzech dni roboczych po wpływie Opłaty za Usługę na rachunek bankowy AMG lub po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Opłaty przez Operatora.
 3. W momencie uruchomienia dostępu do narzędzi w Systemie SR Usługę uważa się za wykonaną. Czas dostępu do narzędzi określony w Zamówieniu jest liczony od dnia uruchomienia dostępu do narzędzi w Systemie SR.
 4. Wszelkie zmiany w Zamówieniu, w tym dotyczące zmiany terminu uruchomienia dostępu i czasu trwania, Użytkownik powinien zgłosić przed terminem uruchomienia dostępu. Po tym terminie zmiany nie będą możliwe.
 5. Użytkownik w trakcie trwania Umowy może zamawiać dodatkowe Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Niewykorzystanie w pełni Usługi przez Użytkownika w ramach zawartej Umowy, w tym niewykorzystanie Usługi cyklicznej np. comiesięcznej, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu Opłaty w części lub całości, lub przeniesienia dostępu do Usługi na kolejny cykl np. miesiąc.
 7. AMG oferuje następujące formy płatności:
 1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy AMG,
 2. płatność online przelewem natychmiastowym,
 3. płatność online kartą płatniczą.
 1. Płatność online przelewem natychmiastowym i płatność online kartą płatniczą są realizowane przez Operatora.
 2. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy AMG lub datę potwierdzenia płatności przez Operatora.
 3. AMG zobowiązuje się do wykonania Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. AMG zapewnia dostęp do Konta Indywidualnego przez cały okres trwania Umowy.
 5. Dostęp do Konta Indywidualnego może zostać zablokowany przez AMG, bez uprzedniego informowania:
 1. jeżeli przez okres dwóch miesięcy od założenia Konta Indywidualnego nie została zawarta Umowa,
 2. po zakończeniu Umowy, jeżeli przez okres trzech miesięcy od jej zakończenia nie zostanie zawarta kolejna Umowa.
 1. Dostęp do zablokowanego Konta Indywidualnego może zostać przywrócony na wniosek Użytkownika.
 2. AMG zapewnia wsparcie techniczne w Godzinach Pracy na zasadach określonych w Zamówieniu lub odrębnej Umowie o świadczenie Usługi.
 3. AMG nie ingeruje w treści wysyłane przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o zakazie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. AMG nie odpowiada względem Użytkowników będących Przedsiębiorcami za jakiekolwiek skutki prawne, finansowe, wizerunkowe ani inne poniesione przez Użytkownika, powstałe podczas korzystania z Systemu SR i w jej skutek w jakimkolwiek czasie, poza szkodami spowodowanymi umyślnie przez AMG.
 5. AMG nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub zawieszenia działania narzędzi dostępnych w Systemie SR, jeżeli są spowodowane zmianami wprowadzonymi przez strony trzecie (np operatorów usług).
 6. AMG nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub zawieszenia działania narzędzi dostępnych w Systemie SR, jeżeli są spowodowane zmianami wprowadzonymi przez Portal.
 7. Korzystanie z Systemu SR nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej.
 8. AMG udziela Użytkownikowi bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez AMG w ramach Systemu SR. Licencja ta ma na celu wyłącznie umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Systemu SR w sposób dozwolony w Regulaminie.
 9. AMG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
 1. ograniczeń lub przerw w dostępie do Systemu SR spowodowanych czynnikami niezależnymi od AMG,
 2. szkód spowodowanych działaniem Siły Wyższej,
 3. szkód spowodowanych dostępem do Systemu SR osób nieuprawnionych, będącej wynikiem zaniedbań ze strony Użytkownika,
 4. szkód powstałych w wyniku złamania przez Użytkownika zapisów Umowy bądź przepisów prawa,
 5. szkód spowodowanych zagrożeniami w Internecie (włamania, wirusy)
 1. AMG zastrzega sobie prawo do okresowej konserwacji lub aktualizacji Systemu SR. AMG dołoży wszelkich starań, aby wskazane czynności miały jak najmniejszy wpływ na dostęp do Systemu SR.

§4. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Usługa została zrealizowana niezgodnie z Regulaminem, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres support@salesrobots.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, Login, opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie Użytkownika w związku z wadliwą realizacją Usługi.
 3. AMG ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni od jego otrzymania. Jeżeli w tym terminie AMG nie ustosunkuje się do żądania Użytkownika, reklamację uważa się za uzasadnioną.
 4. W przypadku nieuznania reklamacji przez AMG, Użytkownikowi przysługuje dalsza droga postępowania pozasądowego lub sądowego według uznania Użytkownika.
 5. Reklamacje związane z płatnościami online rozpatruje Operator. Reklamacje dotyczące płatności Użytkownik może zgłosić bezpośrednio do Operatora lub za pośrednictwem AMG.

§5. Afiliacja i okres testowy. Programy Partnerskie.

 1. AMG prowadzi program afiliacyjny dla Użytkowników:
 1. Użytkownikowi zostaje udostępniony unikalny link powiązany z Kontem Indywidualnym Użytkownika,
 2. Użytkownik może udostępniać link (jako Polecający) innym osobom (Polecany) nie będącym aktualnie Użytkownikami AMG
 3. Polecany, korzystając z udostępnionego linku, zakłada Konto Indywidualne i składając Zamówienie otrzymuje zniżkę,
 4. Polecający otrzymuje prowizję za Zamówienia Polecanego zgodnie z aktualnymi warunkami programu afiliacyjnego.
 1. Wysokość zniżki i prowizji określają aktualne warunki programu afiliacyjnego.
 2. Prowizja zostanie wypłacona Polecającemu na podstawie wystawionej przez Polecającego:
 1. faktury w przypadku Przedsiębiorcy,
 2. rachunku w przypadku Konsumenta.
 1. AMG wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT i rachunków drogą elektroniczną w formacie pdf bez podpisu odbiorcy.
 2. AMG zastrzega sobie prawo do zmian lub rezygnacji z programu afiliacyjnego w dowolnym terminie, przy czym nie wpływa to na zobowiązania AMG do zapłaty prowizji za Zamówienia Polecanego złożone przed zmianą lub rezygnacją z programu afiliacyjnego.
 3. AMG oferuje Użytkownikom możliwość bezpłatnego testowania Usługi. Warunkiem korzystania z okresu testowego jest założenie Konta Indywidualnego.
 4. Aktualne zasady korzystania z okresu testowego są dostępne w witrynie www.salesrobots.pl oraz w Koncie Indywidualnym.
 5. AMG zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania okresu testowego, przy czym Użytkownicy, którzy rozpoczęli okres testowy przed terminem rezygnacji z udostępnienia, zachowują prawo do korzystania z okresu testowego zgodnie z wcześniejszymi warunkami.
 6. AMG może oferować współpracę Użytkownikom w ramach Programów Partnerskich:
 1. Użytkownik przystępując do Programu Partnerskiego jest uprawniony w ramach swojej działalności do zakupu Usługi do dalszej odsprzedaży.
 2. w takim przypadku:
 3. Użytkownik kupuje Usługę na preferencyjnych, wcześniej określonych warunkach,
 4. Użytkownik odpowiada za wdrożenie i wsparcie techniczne wobec odbiorcy końcowego,
 5. Użytkownik jest stroną odpowiedzialną wobec odbiorcy końcowego,
 6. AMG nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika i odbiorcy końcowego.
 1. Użytkownik przystępując do Programu Partnerskiego podpisuje odrębną umowę o współpracy partnerskiej.
 2. AMG zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Programu Partnerskiego w dowolnym terminie.

§6. Poufność informacji.

 1. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje o wartości gospodarczej, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, w tym umowy, zestawienia dokumentów, cenniki, dane, materiały, produkty, technologie, programy komputerowe, specyfikacje, instrukcje, plany działalności, oprogramowanie, plany marketingowe, biznesplany, informacje finansowe, których charakter przesądza o ich poufności nawet bez wyraźnego zaznaczenia takiego ich charakteru.
 2. Informacjami poufnymi nie są informacje, które są publikowane lub w inny sposób stanowią wiedzę publiczną, lub do których istnieje wolny dostęp ze źródeł handlowych lub innych.
 3. Strony oświadczają, że w związku z realizacją Umowy, mogą im zostać udostępnione informacje poufne dotyczące drugiej Strony.
 4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących drugiej ze Stron, niezależnie od formy jej ujawnienia i niezależnie od sposobu w jaki Strona weszła w ich posiadanie.
 5. Strony zapewniają, że dostęp do informacji poufnych drugiej ze Stron, będą miały wyłącznie osoby upoważnione i wyłącznie w celu realizacji Umowy.
 6. Żadna ze Stron nie będzie publikować, udostępniać ani w żaden inny sposób ujawniać informacji poufnych drugiej Strony, bez jej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
 7. Każda ze Stron zobowiązuje się do zwrotu lub nieodwracalnego usunięcia informacji poufnych drugiej Strony na jej pisemny wniosek lub po zakończeniu współpracy. Zobowiązanie nie dotyczy informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia współpracy pomiędzy Stronami, informacji niezbędnych do wywiązywania się z zobowiązań prawnych oraz informacji niezbędnych do ewentualnego zabezpieczenia roszczeń.
 8. Zobowiązanie do zachowania przez każdą ze Stron w ścisłej tajemnicy informacji poufnych obejmuje w szczególności zobowiązanie do:
 1. wykorzystywania informacji poufnych tylko i wyłącznie w ramach realizacji Umowy,
 2. podjęcia niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób ani innych podmiotów, które otrzymają informacje poufne, nie ujawnią tych Informacji ani ich źródła osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody,
 3. przechowywania uzyskanych informacji poufnych w sposób zapewniający ochronę przed kradzieżą, szkodą lub utratą w jakikolwiek sposób lub dostępem osób nieupoważnionych,
 4. niewykorzystywania informacji poufnych w celach sprzecznych z interesami Strony, której informacje dotyczą,
 5. nie kopiowania, ani nie rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji poufnych, bez zgody Strony, której informacje dotyczą.
 1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie wykorzysta informacji jakie zostaną mu udostępnione w trakcie realizacji Umowy, do stworzenia projektu konkurencyjnego w stosunku do AMG.
 2. Jako działalność konkurencyjną traktuje się w szczególności:
 1. prowadzenie przez Użytkownika konkurencyjnej względem AMG działalności gospodarczej,
 2. podjęcie przez osobę, której Użytkownik udostępnił informacje poufne dotyczące AMG, zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, zlecenia itp.) u przedsiębiorcy prowadzącego konkurencyjną względem AMG działalność gospodarczą,
 3. uczestnictwo jako wspólnik w spółce osobowej bądź kapitałowej, prowadzącej konkurencyjną względem AMG działalność gospodarczą,
 4. pełnienie funkcji członka władz spółki kapitałowej prowadzącej konkurencyjną względem AMG działalność gospodarczą,
 5. występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika czy prokurenta podmiotu konkurencyjnego względem AMG,
 6. podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, jeżeli jest ona konkurencyjna wobec AMG.
 1. Za podmiot konkurencyjny lub działalność konkurencyjną wobec AMG uznaje się każdy podmiot lub działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej, który prowadzi działalność w zakresie działalności AMG.
 2. Obowiązki dotyczące zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązują Strony przez okres 5 lat od zakończenia Umowy.
 3. Ograniczenie czasowe określone w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w przypadku informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Strony uzgadniają, że  obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie dotyczy tych informacji, które są lub staną się publicznie znane bez naruszenia postanowień Umowy przez Odbiorcę.
 5. Niezależnie od postanowień punktu powyżej, Stronom przysługuje prawo do ujawnienia informacji poufnych w zakresie, w jakim takie ujawnienie informacji poufnych jest wymagane przepisami prawa, na podstawie nakazu wydanego przez organ administracji publicznej lub przez właściwy sąd albo inne uprawnione władze.
 6. Strona, do której zostanie skierowane żądanie udostępnienia informacji poufnych od organów, o których mowa w punkcie powyżej, zobowiązana będzie niezwłocznie poinformować o zgłoszeniu powyższego żądania i przedstawić dowód jego zgłoszenia, chyba że przekazanie informacji o żądaniu jest zabronione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia informacji poufnych. Powyższe powiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie, w miarę możliwości przed udzieleniem informacji poufnych organowi uprawnionemu do żądania ich udostępnienia.
 7. Strona, której informacje poufne zostały ujawnione lub wykorzystane wbrew zapisom niniejszego Regulaminu przez drugą Stronę, ma prawo dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

§7. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest AMG. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zawarcie Umowy.
 2. Punkt powyższy nie dotyczy danych osób pozyskanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Systemu SR. Administratorem danych osobowych tych osób pozostaje Użytkownik.
 3. Użytkownik przekazując AMG dane osobowe osób reprezentujących Użytkownika lub osób współpracujących z Użytkownikiem, oświadcza, że przekazanie wymienionych danych nie narusza żadnych praw osób trzecich. W razie wprowadzenia w błąd AMG przez Użytkownika, AMG będzie uprawniony do zakończenia Umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu wniesionych przez Użytkownika Opłat.
 4. AMG przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych przez AMG zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności.
 5. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Polityką Prywatności oraz potwierdzić jej akceptację poprzez zaznaczenie okienka wyboru (chceckbox). Akceptacja Polityki Prywatności jest niezbędna do zawarcia Umowy.
 6. Płatności online i płatności odroczone są realizowane za pośrednictwem Operatora. Użytkownik przekazuje Operatorowi dane dotyczące płatności niezbędne do jej wykonania.
 7. Operator jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wykonywania płatności online. Dane te, w szczególności numery kart płatniczych, nie są przekazywane AMG.

§8. Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania AMG o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy akceptacji Regulaminu.
 2. Skutki złożenia przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego informowania AMG o zmianach swojego adresu oraz danych kontaktowych. AMG nie odpowiada za szkody Użytkownika spowodowane brakiem możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem.
 4. Korespondencja między Użytkownikiem i AMG odbywa się drogą elektroniczną. Korespondencję wysłaną na adres e-mail Strony uważa się za dostarczoną.
 5. Adresem AMG do kontaktu jest adres support@salesrobots.pl .
 6. Jeśli Użytkownik nie nie wskaże adresów e-mail do kontaktu, za właściwe uważa się adresy podane w trakcie rejestracji Konta Indywidualnego lub inne, ogólnie dostępne, na przykład na stronie www.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz przekazywanie ich w formie elektronicznej w formacie pdf poprzez udostępnienie w Koncie Indywidualnym.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się przez AMG nazwą i logo Użytkownika w materiałach marketingowych i promocyjnych AMG.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub jeżeli Użytkownik wypowie Umowę, odstąpi od niej lub w inny sposób ją rozwiąże niezgodnie z postanowieniami Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot całości bądź części Opłaty wniesionej za Usługę.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec AMG jak i zewnętrznych dostawców za pośrednictwem których świadczona jest Usługa za zawinione przez Użytkownika szkody, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pełni zrekompensuje AMG wszelkie powstałe wskutek powyższego szkody.
 11. AMG nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia w wykonaniu Umowy lub jej przerwania powstałe wskutek zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia oraz niemożliwego do zapobieżenia, w szczególności w skutek: nieszczęśliwego wypadku, pożaru, zalania, powodzi, strajku, stanu wojny, stanu wyjątkowego, aktu prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej.
 12. AMG nie jest zobowiązane do reprezentowania Użytkownika przed Portalem. AMG nie jest zobowiązane do pomocy Użytkownikowi w sprawach związanych z Portalem.
 13. Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, że działania prowadzone w ramach Systemu SR nie gwarantują mu osiągnięcia określonych korzyści gospodarczych, a AMG nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju okoliczności.
 14. Strony oświadczają, że Umowa zawarta w sposób opisany w Regulaminie jest wiążąca.
 15. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jakichkolwiek postanowień Regulaminu pozostałe zapisy zachowują moc obowiązującą. W takim wypadku miejsce postanowienia bezskutecznego lub nieważnego zajmuje postanowienie skuteczne i ważne, które pod względem prawnym i ekonomicznym najbliższe jest temu, co Strony zamierzały uzgodnić lub co Strony by uzgodniły zgodnie z założeniami umowy na realizację Usługi, gdyby Strony rozważały tę kwestię w chwili zawierania Umowy.
 16. AMG wykonując obowiązek z Art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U. 2002 Nr 144 poz 1204 z późniejszymi zmianami) informuje Użytkownika o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, między innymi: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wyłudzanie poufnych danych. Aktualne informacje na temat zagrożeń w komunikacji elektronicznej można znaleźć na stronie UKE (www.uke.gov.pl).
 17. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy AMG a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby AMG.
Już w najbliższą środę
Jak wdrażamy automatyzację sprzedaży w firmach z sektora B2B